Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě

Zjišťování názorů nejen zaměstnanců vlastní firmy, ale i firemních zákazníků patři mezi běžnou součást firemní praxe a je důležitým nástrojem pro získávání zpětné vazby.

Vytváření a vyhodnocení firemních anket, dotazníků a hodnocení v elektronické podobě

přináší firmě nejen úsporu času, ale i finančních prostředků.

Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které realizaci firemních anket a dotazování v elektronické podobě umožňují. Mezi základní funkce takové aplikace určitě patří vytváření anket s možností získávání odpovědí jak na otevřené, tak i uzavřené typy otázek, dále možnost anonymního zodpovězení ankety či nastavení podmínek zobrazení anketní otázky (tj. zobrazí se, pokud respondent v předchozí otázce odpoví určitým způsobem).

Samozřejmostí by také měla být snadná administrace a automatické generování výsledků anket a dotazníkových šetření a jejich zobrazení v přehledných tabulkách.

Jak již bylo zmíněno, výhodou je, pokud aplikace umožňuje zpřístupnění anket a dotazníkových šetření nejen firemním pracovníkům, ale i dalším spolupracujícím subjektům, jejichž názor je pro firmu důležitý – zákazníkům (současným i budoucím), dodavatelům, klientům a dalším obchodním partnerům.

Vytváření a vyhodnocení anket a dotazníkových šetření v elektronické podobě s sebou přináší nejen úsporu času i nákladů na tištění anketárních či dotazníkových archů, ale i jejich rychlejší a efektivnější vyhodnocení.

V současné době je možné pořídit nejen aplikace, které se zaměřují pouze na online realizaci firemních anket a dotazníkových šetření, ale také aplikace, ve kterých je firemní dotazování součástí mnohem širšího nástroje pro usnadnění provozu a zefektivnění fungování firem (součástí takové aplikace může být funkce pro zaznamenávání docházky, dovolené, knihy jízd, evidence majetku apod.). Finanční náklady na pořízení této multifunkční aplikace jsou přitom téměř minimální.

Pak již jen záleží na konkrétních potřebách dané firmy, jakou aplikaci zvolí.

Vytváření a vyhodnocení firemních testů v elektronické podobě

Vytváření a vyhodnocení testů

patří mezi běžnou součást firemního života. Testování zaměstnanců totiž umožňuje nejen ověřování základních znalostí pracovníků nutných pro výkon konkrétní profese, ale i sledování jejich pokroku v dalším firemním vzdělávání.

Na trhu lze nalézt různé aplikace s různými funkcemi, které testování v elektronické podobě umožňují. Mezi základní funkce takové aplikace určitě patří možnost vytváření testů s různými typy testovacích otázek dle potřeby autora testu s rozličnými možnostmi odpovědí – např. textová odpověď, číselná odpověď, výběr 1 správné možnosti, výběr více správných možností, výběr z obrázků či doplnění požadovaného.

Dalšími funkcemi při nastavování podmínek testu je možnost nastavení časového limitu pro vyplnění testu, možnost nastavení data pro dostupnost testu, možnost zobrazení správných odpovědí, možnost nastavení minimálního počtu bodů pro splnění testu, možnost náhodného řazení otázek či možnost opakovaného absolvování testu.

Samozřejmostí by také měla být snadná administrace při zpracování testu a automatické generování výsledků testu a jejich zobrazení v přehledných tabulkách.

Výhodou je, pokud aplikace umožňuje zpřístupnění testů nejen firemním pracovníkům, ale i dalším spolupracujícím subjektům, u kterých je třeba úroveň znalostí ověřit – zákazníkům, klientům, pacientům apod.

Vytváření a vyhodnocování testů v elektronické podobě s sebou přináší nejen úsporu času i finančních nákladů na tištění testů, ale i rychlejší a efektivnější vyhodnocování testů. V současné době je možné pořídit nejen aplikace, které se zaměřují pouze na online firemní testování, ale také aplikace, ve kterých je firemní testování součástí mnohem širšího nástroje pro usnadnění provozu a zefektivnění fungování firem (součástí takové aplikace může být funkce pro zaznamenávání docházky, dovolené, knihy jízd, evidence majetku apod.). Finanční náklady na pořízení této multifunkční aplikace jsou přitom téměř minimální.

Výběr vhodné aplikace pak samozřejmě záleží na konkrétních potřebách firmy.

 

Elektronická evidence tržeb

K dosavadním zákonným povinnostem podnikatelů se postupně přidává nová povinnost v podobě nutnosti evidence tržeb v elektronické podobě.

Elektronická evidence tržeb

je nařízena zákonem o evidenci tržeb a dalšími souvisejícími předpisy. Od 1.12. 2016 je nutné evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby, od 1.3. 2017 platí povinnost evidence pro maloobchod, velkoobchod a ostatní činnosti. Od června 2018 bude nutnost evidence povinná pro některá řemesla a výrobní činnosti.

Je plně v kompetenci podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávou a vydat účtenku.

Jednoduchý způsob elektronické evidence tržeb je určitě přáním každé firmy. Na trhu lze nalézt různá online řešení pro elektronickou evidenci tržeb, která jsou spolehlivá, dostupná a bezpečná a pro jejichž zprovoznění nejsou třeba žádné vstupní investice do speciálních zařízení v podobě certifikované registrační pokladny. Zároveň jsou tyto systémy jednoduše ovladatelné a uživatelsky příjemné.

Navíc při pořízení tohoto typu systému může firma kromě virtuální elektronické pokladny pro registraci a vydávání účtenek EET získat další užitečné funkce pro efektivnější řízení a usnadnění provozu – např. docházkový systém, rezervační systém, systém pro evidenci majetku apod.